Home >Կարգավորող իրավական ակտերի ցանկ

Կարգավորող իրավական ակտերի ցանկ

<Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա> ՍՊԸ-ի գործունեությունը կարգավորվում է հետևյալ իրավական ակտերով

Օրենքներ:

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքը

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքը

«Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքը

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը

Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը»

«Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ օրենքը

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանuավորման դեմ պայքարի մաuին» ՀՀ օրենքը

Կանոնակարգեր:

Կանոնակարգ 5/08 «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը և պարբերականությունը»

Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»

Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքները»

Կանոնակարգ 10/01 «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը` որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»

Կանոնակարգ 10/02 «Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը (ներառյալ՝ ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ներդրումային ֆոնդում կառավարչի պարտադիր մասնակցության նվազագույն չափը), տնտեսական նորմատիվների խախտումների` ներդրումային ֆոնդի կառավարչի լիցենզիան (թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելու հիմք համարվող նվազագույն չափը»

Կանոնակարգ 10/04 «Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը»

Կանոնակարգ 10/05 «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը»

Կանոնակարգ 10/07 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակման դիմումների ձևերը եվ դրանց ներկայացման կարգը»

Կանոնակարգ 10/09 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարչի սեփական միջոցներից ներդրումները փայերի վերածման և փայերի մարման կարգը»

Կանոնակարգ 10/10 «Ներդրումային ֆոնդերի ներդրումային սահմանափակումները»

Կանոնակարգ 10/11 «Ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցումը, օտարեկրյա ներդրումային ֆոնդի արժեթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում վաճառելու համար նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները»

Կանոնակարգ 10/14 «Հարկվող շահույթի որոշման համար ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը»

Կանոնակարգ 10/15 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից երաշխիքային ֆոնդի կառավարչին հաշվետվությունների տրամադրման կարգը և պայմանները»

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը սահմանելու մասին որոշում թիվ 1064-Ն

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակական և արժութային սահմանափակումները սահմանելու մասին որոշում թիվ 1685-Ն

Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակական և արժութային սահմանափակումները սահմանելու մասին որոշում թիվ 1190-Ն

Հարկային մարմինների կողմից մասնակիցների ռեեստր վարողին տրամադրվող այլ տեղեկատվության ցանկը սահմանելու մասին որոշում թիվ 51-Ն

Հարկային մարմինների կողմից պարտադիր կուտակային վճարների և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցելու հետ կապված սխալները շտկելու կարգը հաստատելու մասին որոշում թիվ 74-Ն

Վերջին Թարմացում 16 Հոկտեմբեր 2015